Önümler habarlary

Önümler habarlary

 • DASQUA-nyň iň esasy wakalarda üstünlikli gaýdyp gelmegi

  DASQUA-nyň iň esasy wakalarda üstünlikli gaýdyp gelmegi

  Gadyrly gadyrly müşderiler, Kölndäki “EISENWARENMESSE - HALKARA HARDWARE FAIR” we Çikagoda geçirilen Halkara Önümçilik Tehnologiýasy Sergisindäki stendimize baryp göreniňiz üçin köp sag boluň.Üç ýyldan gowrak wagtyň ýoklugyndan soň, DASQUA üstünlik gazandy ...
  Koprak oka
 • ÖSÜŞ!I HIGH GOWY GORAMAK IP67 NEBI we SUW ÖNÜMI DIGITAL KALIPER

  ÖSÜŞ!I HIGH GOWY GORAMAK IP67 NEBI we SUW ÖNÜMI DIGITAL KALIPER

  Bu ýokary hilli aňsat okalýan ýag we suw geçirmeýän IP67 sanly kaliperi 1-nji maýdan 31-nji maý aralygynda uly ekranly mahabatlandyrýarys.Sowuklaýjy ýag bilen ussahanada amatly ýokary gorag we sowadyjy subutnama.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, garaşmaň!Aýratyn ...
  Koprak oka
 • Täze geliş!“Precision Digital” 3 nokatly “Snap-Open Bore Gauge”

  Täze geliş!“Precision Digital” 3 nokatly “Snap-Open Bore Gauge”

  2022-nji ýylyň başynda, bu ýerde deşik / kör deşik ölçegini ölçemek we has netijelilik üçin “High Precision Digital 3-Point Snap-Open Bore Gauge” -ni işe girizmek isleýäris.Sanly 3 ballyk “Snap-Open Bore Gauge” -iň esasy aýratynlyklary aşakdakylar: 1. Çalt ölçemek, eňekler ...
  Koprak oka
 • DASQUA-nyň Ro Christmasdestwo şertnamalary 25 25% arzanladyş

  DASQUA-nyň Ro Christmasdestwo şertnamalary 25 25% arzanladyş

  Hormatly DASQUA dostlar: DASQUA gurallarynyň hemmesi 31.12.2021-nji ýyla çenli arzan bahalarda.Islendik ölçeg gurallary gerek bolsa, garaşmaň!
  Koprak oka
 • ÖSÜŞ!Burç takyklygy V-blok we gysgyç DASQUA®-dan köp ulanylýan Gauge Gage Machinist Tool Garnituralary

  ÖSÜŞ!Burç takyklygy V-blok we gysgyç DASQUA®-dan köp ulanylýan Gauge Gage Machinist Tool Garnituralary

  “Dasqua” maşyn gurallarynyň garnituralarynyň üstünde işläp başlanda, “Precise Vice” -i aldyk: “Dasqua vice” -iň kwadraty ≤0.005mm;“Dasqua” -yň wise-parallelligi ≤0.003mm;Gatylaşdyrylan we durnuklaşdyrylan materialy aýna gutarmak üçin takyk ýer saýladyk;Has gowy üpjün edip biljek bazardakylaryň köpüsinden 30% has takyk ...
  Koprak oka
 • ÖSÜŞ!DASQUA®-dan iň köp çykdajyly agyr wezipe hasaplaýjy

  ÖSÜŞ!DASQUA®-dan iň köp çykdajyly agyr wezipe hasaplaýjy

  Hasaplaýjylar, mehanistleriň iki nokadyň we tegelek zatlaryň ýa-da deşikleriň diametriniň arasyndaky göni aralygy ölçemek üçin ulanýan iň giň ýaýran gurallaryň biridir .. DASQUA-da giň gerimler bar.“Heavy-Duty Caliper” iň tygşytly seriýadyr.Biziň agyr ýükleýjilerimiz diňe bir ygtybarly däl ...
  Koprak oka
 • T NEWZE GELIŞ!DASQUA® Ajaýyp Handy Plastiki Kaliper

  T NEWZE GELIŞ!DASQUA® Ajaýyp Handy Plastiki Kaliper

  Dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin DASQUA TECHNOLOGY LTD bu ajaýyp plastmassa kaliperi hödürledi.Şu wagta çenli iň tygşytly DIGITAL caliper.Aýratynlyklary : Önümiň ady: 500mm agyr sanly kaliper elementiniň belgisi: 2035-0005 Ölçeg aralygy: 0 ~ 150mm / 0 ~ 6 '' Gra ...
  Koprak oka
 • Köpçülikleýin önümçilik!DASQUA-nyň täze döredilen Dial Caliper

  Köpçülikleýin önümçilik!DASQUA-nyň täze döredilen Dial Caliper

  Endokary derejeli müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin DASQUA-nyň inersenerleri, aýlaw kaliperimizi ösdürmek, synagdan geçirmek we kämilleşdirmek üçin köp wagt we pul sarp etdiler.Ahyrynda goşa zarba çydamly dişli aýlaw kaliperi üstünlikli işe girizildi.T bilen ...
  Koprak oka
 • BIRINJI 4PCS Kombinasiýa DIGITAL SQUARE DÜNWWI SANATÇYLYK JEMGY WETÇILIGI BILEN

  BIRINJI 4PCS Kombinasiýa DIGITAL SQUARE DÜNWWI SANATÇYLYK JEMGY WETÇILIGI BILEN

  DASQUA-nyň 4PCS kombinasiýa kwadrat toplumy, DÜNLDWD SANATÇYLYK JEMGY .ETI BILEN BIRINJI 4PCS Kombinasiýa DIGITAL SQUARE SET.Poslamaýan polatdan ýasalan hökümdar, inedördül kellesi, sanly protektor kellesi we merkezi kellesi bar.Kesiş, çyzyk kesmek üçin çyzyklary çalt we aňsatlaşdyrmaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Iň soňky DASQUA Ultra-ýokary takyklyk derejeli gural

  Iň soňky DASQUA Ultra-ýokary takyklyk derejeli gural

  Birnäçe aýlap dowam eden ösüşden soň, DASQUA size bu ýokary derejeli takyklyk guralyny getirmäge tolgunýar.Sanly displeýi bir wagtyň özünde enjamy uly netijelilik bilen sazlap, wagtyňyzyň 70% -ini tygşytlap bilersiňiz.Häzirki wagtda ýokary derejeli bazarda Wyl agdyklyk edýär ...
  Koprak oka
 • Daşarky mikrometriň täze çykmagy

  Daşarky mikrometriň täze çykmagy

  Birnäçe aýlap dowam eden ösüşden soň, DASQUA bu innowasiýa daşarky mikrometri hemmäňize goýbermäge tolgunýar.Prototipler adaty bolmadyk synagdan, çydamlylyk synagyndan, UE gözleginden geçdi.Höweslendiriji, uly baha beriş hasabatlaryny aldyk.Mundan başga-da, köpçülikleýin önümçilik ýakynda amala aşyrylar.O ...
  Koprak oka