DASQUA hakda

DASQUA hakda

Köp wagt öň 1980-nji ýyllaryň başynda, Dasqua Demirgazyk Italiýada maşyn öndürijilerini üpjün edip başlanda, köpümiz 2020-nji ýyla geljege garaýardyk. Emma bu gün biz geldik! Gök Dasqua indi biziň ugrumyzda ygtybarlylygyň nyşany hasaplanýar. Däp-dessury we ruhy birleşdirip, ştab-kwartirasy Italiýanyň Lodi şäherinde we Los Anglesde ýerleşýän iki sany goşmaça ýerine ýetiriş desgasy. (Pan-Amerika üçin) we Şanhaýda (Aziýa sebiti üçin) Dasqua häzirki wagtda 50-den gowrak ýurtda müşderilere hyzmat edýär. dünýä derejesinde.

about us

Dasqua Demirgazyk Italiýada maşinistler bilen üpjün etmäge başlanda, köpümiz 2020-nji ýyla geljege garadyk. Emma bu gün biz geldik! Gök Dasqua indi biziň ugrumyzda ygtybarlylygyň nyşany hasaplanýar. Däp-dessury we ruhy birleşdirip, Italiýanyň Lodi ştab-kwartirasy we Los Anglesde strategiki taýdan ýerleşýän iki sany goşmaça ýerine ýetiriş desgasy. (Pan-Amerika üçin) we Şanhaýda (Aziýa sebiti üçin) Dasqua häzirki wagtda dünýädäki 50-den gowrak ýurtda müşderilere hyzmat edýär. .

Soňky onýyllyklar Daşkada möhüm özgerişlige şaýat boldular. Netijeler köp sanly gowulaşmalar bilen amala aşyryldy. 2008-nji ýylda berlen patent bilen dünýäde ilkinji zarýad berilýän sanly kaliperi işe girizdik. Geçen ýyl mikrometr anwilleri üçin iň soňky karbid materialyna geçdik. Bu täze karbid, adaty köneljek adaty YG6 karbidiň ornuny tutýar, şonuň üçin indi uzak möhletli takyklygy kepillendirýäris. Şeýle hem, ölçeg geçirmek üçin ulanylýan garyndy polat ýa-da uglerod polat çybyklary ýerine takyk ýer STAINLESS STEEL sapak çybygyny ýasap başladyk. Bu üýtgeşiklik, suw ýa-da nebit meselesi bolan iş ýerlerinde hereket etmek üçin düýpli täzelikdir. Bu ownuk gowulaşmalar, pudagymyzda uly kynçylyklar döredýär. Indi bolsa esasy ölçeg gurallaryny öz içine alýan simsiz maglumat geçiriş ulgamynyň üstünde işleýäris, önümçiligi we QC dolandyryşyny optimizirleýäris.

Iň esasy zat, Hytaýdan öndürilen mermer materialdan ýa-da 100% Europeanewropaly 0.001mm gutardyş synag synag görkezijisinden tapawudy ýok, takyklyk ölçegi barada aýdanymyzda, Dasqua tapawudy döredýär hatarda. Esasy gymmatlygymyz, şeýle hem Daskada köpden bäri ösdürilip ýetişdirilen umumy medeniýetimiz: Dogruçyl; Ygtybarlylyk; Jogapkärçilik. --------- HRR

Müşderileriň ýiti bäsdeşligi we dowamly talaplary bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, hatda bu üstünlikleriň hemmesine ýetendigimize düşünýäris, pese gaçmak hemişe garaşylýar. Biz ädimimizi hiç wagt saklap bilmeris.
Teklipleriňiz ýa-da teswirleriňiz bar bolsa, bize maslahat bermegiňizi haýyş edýäris. Öňe gitmek üçin iň esasy itergi hökmünde baha berýäris. Biz, Dasqua-da, gök önümlerimiziň siziň üçin öňküsi ýaly we hemişe geljege laýyk bolmagyny üpjün etmek üçin tagalla ederis!

Hakykatdanam seniňki
Dasqua topary

about us

Sergiler we müşderi saparlary

 Exhibitions & Customer Visits
Exhibitions & Customer Visits
 Exhibitions & Customer Visits
about us
rd01
rd02

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň