Sorag-jogap

S: Näme üçin beýlekilerden has gymmat satýarsyňyz?

J: DASQUA-nyň ähli ölçeg gurallary ýokary hilli materialdan ýasalýar we kalibrleme şahadatnamasy we iki ýyllyk kepillik bilen berkidilen önümiň hilini üpjün etmek üçin takyk işleýiş prosesini başdan geçirýär, netijede ammar we logistika dolandyryşy bilen üpjün edýär. gowşuryş wagty. Bahasyna we ynamyňyza mynasyp!

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: 1980-nji ýyldan bäri DASQUA 40 ýyldan gowrak wagt bäri iň berk we gowy dolandyrylýan standart we sistema eýerýän öz marka önümlerini öndürýär.

S: Kalibrleme şahadatnamaňyz barmy?

J: Hawa, DASQUA ölçeg gurallarynyň her bölegi halkara CNAS hünärli laboratoriýalary tarapyndan tassyklanýar.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: RTS önümleri üçin adatça aksiýadan ýeterlik üpjünçilik bar. Beýlekiler üçin öňdebaryjy wagt sargytlaryň mukdaryna, model belgisine we ş.m. baglydyr ... Sargyt etmezden ozal satyjymyz bilen üns beriň.

S: Hilini nädip üpjün edip bilersiňiz?

J: Ösüşden ozal prototip nusgasyny barlaýarys, ulanyjy synagyny, adaty bolmadyk synagy, köpçülikleýin önümçilikden öň çydamlylyk synagyny edýäris, ölçemän üstünde-de azajyk çyzgyny ret etmek üçin berk wizual barlag ulanylýar. iberilmezden ozal her taýýar önümi doly barlaýarys.

S: Howurdumyzda nädip agent bolup bileris?

J: Ölçeg gurallary pudagynda öňdebaryjy öndüriji hökmünde DASQUA dünýädäki islendik distribýutor / agent bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga ünsi jemleýär. DASQUA önümlerini bazaryňyzda satmak isleseňiz, satyjymyz bilen hoşniýetlilik bilen habarlaşyň we kompaniýanyň maglumatlaryny bize habar beriň, şonda käriňizi öwreneris we gysga wagtda jogap bereris.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň