DASQUA Professional inç / Metrik galyňlygy ölçeýji gurallar 0.00005 ″ /0.001 mm Poslamaýan polatdan ýasalan egirme mikrometriň daşyndaky sanly çözgüt

 1. 34x12mm ullakan ekran, 8 mm uly şrift bilen aňsat okamak
 2. Iki çipli çykyş has güýçli ukyply ölçeg funksiýasyny üpjün edýär
 3. Durnukly takyklygy üpjün etmek üçin gaty we ýer eplenmesi;
  Iki gezek ýere düşýän takyk ýer poslamaýan polatdan ýasalan pyçak, takyklygy we tekiz hereketi üpjün edýär (Pitch error 1μ öňküsinden az we dünýä derejesindäki derejä ýetýär) others beýlekileriň pyçak uglerod polat, aňsatlyk bilen takyklygy ýitirmegine sebäp bolar.
 4. Çydamlylygy üpjün etmek üçin ýörite karbid anwili;
  DASQUA-nyň ölçeg garynjasy täze ýörite karbiddir, aňsat könelmez we poslama garşy, takyklygy üpjün eder the beýlekiler ýeňil we posly karbid ujy, takyklygyny ýitirýärler
 5. Üznüksiz güýç üçin duralga duralgasy bilen (5-8N, adaty ýagdaýdan 20% ýokary);
  Mikrometr berkidilende, ýokary takyk enjamyňyzy has seresaplylyk bilen goramak üçin pyçaga zeper ýetirip biljek güýçli güýçleri netijeli saklaýar;
 6. Iň täzelenen ergonomiki gurluş;
 7. Goşmaça uzynlygy bolan rozetka rozetkasy bir el bilen işlemäge mümkinçilik berýär;
 8. UV palto üstü güýçli aşgazana garşylygy üpjün edýär.

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap


DASQUA Professional Inch/Metric Thickness Measuring Tools 0.00005"/0.001 mm Resolution Digital Outside Micrometer with Stainless Steel Spindle

Kod Aralyk Karar A B C L W H Takyklyk
4230-2005 0-25 / 0-1 ″ 0.001 / 0.00005 ″ 31.5 22.5 φ6.5 155 60.2 27.3 0.003 / 0.00015 ″
4230-2010 25-50 / 1-2 ″ 0.001 / 0.00005 ″ 56.5 31 φ6.5 185.4 77.9 27.3 0.003 / 0.00015 ″
4230-2015 50-75 / 2-3 ″ 0.001 / 0.00005 ″ 81.5 44 φ6.5 211.9 93.4 27.3 0.004 / 0.00015 ″
4230-2020 75-100 / 3-4 ″ 0.001 / 0.00005 ″ 107.1 56 φ6.5 239.9 111.4 27.3 0.004 / 0.00015 ″
4230-2025 100-125 / 4-5 ″ 0.001 / 0.00005 ″ 132 66 φ6.5 269.7 127.8 27.3 0.005 / 0.0002 ″
4230-2030 125-150 / 5-6 ″ 0.001 / 0.00005 ″ 156.5 80 φ6.5 296 145 27.3 0.005 / 0.0002 ″

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Mikrometriň daşynda ultra-takyklyk
Haryt belgisi: 4230-2005
Ölçeg aralygy: 0 ~ 25 mm / 0 ~ 1 ''
Gutardyş: ± 0,001 mm / 0,00005 ''
Takyklygy: 0.003 mm / 0.0011811 ''
Kepillik: Iki ýyl

Aýratynlyklary

• 34x12mm ullakan ekran, 8 mm uly ekran şrifti bilen aňsat okamak
• Iki çipli çykyş has güýçli ukyplylygy bilen has durnukly ölçeg funksiýasyny üpjün edýär
• Durnukly takyklygy üpjün etmek üçin gaty we ýer eplenmesi;
Iki gezek ýere düşýän takyk ýer poslamaýan polatdan ýasalan pyçak, takyklygy we tekiz hereketi üpjün edýär (Pitch error 1μ öňküsinden az we dünýä derejesindäki derejä ýetýär) others beýlekileriň pyçak uglerod polat, aňsatlyk bilen takyklygy ýitirmegine sebäp bolar.
• Çydamlylygy üpjün etmek üçin ýörite karbid anwili;
DASQUA-nyň ölçeg garynjasy täze ýörite karbiddir, aňsat könelmez we poslama garşy, takyklygy üpjün eder the beýlekiler ýeňil we posly karbid ujy, takyklygyny ýitirýärler
• Üznüksiz güýç üçin çybyk duralgasy bilen (5-8N, adaty ýagdaýdan 20% ýokary);
Mikrometr berkidilende, ýokary takyk enjamyňyzy has seresaplylyk bilen goramak üçin pyçaga zeper ýetirip biljek güýçli güýçleri netijeli saklaýar;
• Iň täzelenen ergonomiki gurluş;
• Goşmaça uzynlygy bolan rozetka rozetkasy bir el bilen işlemäge mümkinçilik berýär;
• UV palto üstü güýçli aşgazana garşylygy üpjün edýär.

Arza

Mikrometrler aralyklary ölçemek üçin kalibrlenen nurbady ulanýan takyk ölçeg gurallarydyr. Bu ölçegler, şkaladan ýa-da aýlawdan okap bolýan nurbadyň uly öwrümlerine terjime edilýär. Mikrometrler adatça önümçilikde, gaýtadan işlemekde we maşyn gurluşygynda ulanylýar.
Mikrometrlerimiz agaç işläp bejermek, şaý-sepler ýasamak we ş.m. üçin gowy işleýär, öý hojalygynda, senagatda we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar, mehanikler, inersenerler, agaç ussalary, gobbiistler we ş.m.

Mikrometrleriň görnüşleri

Mikrometriň üç görnüşi bar: daşarda, içerde we çuňlukda. Daşarky mikrometrlere mikrometr hasaplaýjylary hem diýlip bilner we obýektiň uzynlygyny, inini ýa-da daşarky diametrini ölçemek üçin ulanylýar. Içindäki mikrometrler, adatça deşikdäki ýaly içki diametri ölçemek üçin ulanylýar. Çuňluk mikrometrleri basgançak, çukur ýa-da ýeri bolan islendik görnüşiň beýikligini ýa-da çuňlugyny ölçär.

DASQUA-nyň artykmaçlygy

• qualityokary hilli material we takyk işlemek prosesi önümiň hilini üpjün edýär ;
• Gözlenýän QC ulgamy siziň ynamyňyza mynasyp ;
• Ammarlary we logistikany netijeli dolandyrmak, eltmegiň wagtyny üpjün edýär ;
• Iki ýyllyk kepillik sizi aňyrsynda aladalanman edýär

Maslahat

Amaldan öň ýumşak mata ýa-da ýumşak kagyz bilen garynjanyň we şpiliň arassa ölçeg ýüzlerini arassalaň.

Bukjanyň mazmuny

1 x Daşarky mikrometr
1 x Gorag işi
1 x kepillik haty

DASQUA Professional Inch/Metric Thickness Measuring Tools 0.00005"/0.001 mm Resolution Digital Outside Micrometer with Stainless Steel Spindle


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Italiýada doguldy, dünýä tarapyndan ulaldy

 • sns01
 • sns03
 • sns04

bilen habarlaşyň

 • Serviceewropa hyzmat merkezi:Kondognino No. 4, 26854Cornegliano Laudense (LO), Italiýa.

 • Amerika hyzmat merkezi:14758 ORORBA kazyýeti, Hytaý, CA91710 ABŞ

 • Hytaý hyzmat merkezi:B5 bina, 9999, Hupan ýolunyň günbatar bölümi, Ksinglong köçesi, Týanfu täze meýdany, Çengdu, Siçuan, Hytaý.

Derňew

Mugt kitapça we nusga alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň